„СИТИ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ

ЕИК: 175264350
София 1164, бул. „Джеймс Баучер” № 23

Представляващ: Борислав Георгиев Тодоров – Изпълнителен директор

За нас: „Сити Пропъртис” АДСИЦ е регистрирано като акционерно дружество със специална инвестиционна цел с решение № 1/ 02.04.2007 г. на СГС по ф.д. № 4973/2007 с основен капитал 500 000 лв обикновени безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. на всяка акция. На 28 май 2008 г. основният капитал е увеличен на 650 000 лв. В края на третото тримесечие на 2011 г. са настъпили промени в акционерите на Дружеството и притежаваните от тях акции. През месец август 2012 година в резултат на публично предлагане на акции на „Сити Пропъртис „ АДСИЦ е регистрирано увеличение на капитала на Дружеството с още 650 000 броя акции с номинал 1 лев всяка.

Банка-депозитар: „Райфайзенбанк (България)“ АД.

Финансови отчети: http://www.x3news.com/

ДВИ: Екатерина Петрова Ганчева, моб. 0884551443

Покана и материали за Общо събрание на акционерите на СИТИ ПРОПЪРТИС АДСИЦ, насрочено за 30.06.2022 г.

1. Доклад-ДВИ-2021

2. Доклад-политика-възнаграждения-2021

3. Покана-ОСА-приемане-ГФО-2021-30-06-2022

4. Протокол СД насрочване-ОСА-приемане-ГФО-2021-23-05-2022

5. Решение на КФН за одобрение на Устав Сити Пропъртис

6. Проект за Устав с проследяване на промени Сити Пропъртис АДСИЦ

7. Проект за Устав -Сити-Пропъртис-без-проследяване-на-предлагани-промени

8. ГФО2021

9. ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ НА СИТИ ПРОПЪРТИС АДСИЦ-ГФО2021

10. Образец-пълномощно-ОСА-ГФО2021

Проведено ОСА на СИТИ ПРОПЪРТИС АДСИЦ на 15.09.2021 г.

1. ГФО-2020

2. Доклад-ДВИ-за 2020

3. Доклад-дейността-2020

4. Доклад-Одитор-2020

5. Доклад-политика-възнаграждения-2020

6. Книга-акционери-01-09-2021

7. Протокол-ОСА-15-09-2021

8. Списък-присъствие-акционери-15-09-2021

Покана и материали за Общо събрание на акционерите на СИТИ ПРОПЪРТИС АДСИЦ, насрочено за 15.09.2021 г.

1. ГФО-2020

2. Доклад-ДВИ-за 2020

3. Доклад-дейността-2020

4. Доклад-Одитор-2020

5. Доклад-политика-възнаграждения-2020

6. Покана-ОСА-приемане-ГФО-2020

7. Протокол СД насрочване-ОСА-приемане-ГФО-2020

8. Пълномощно-образец-ОСА-ГФО2020.pdf

Проведено ОСА на СИТИ ПРОПЪРТИС АДСИЦ на 30.09.2020 г.:

1. Протокол-ОСА-30-09-2020

2. Списък-присъствие-ОСА-30-09-2020

3. Книга-акционерите-към-16-09-2020

4. ГФО-2019-СИТИ_ПРОПЪРТИС_АДСИЦ

5. Свидетелство-за-съдимост-Стела-Райчева

6. CV-Стела-Райчева

7. Декларация-СР-по-Търг-закон

8. Декл-СР-нот-заверки-ЗДСИЦ-ЗППЦК

9. Диплома-Стела-Райчева

10. Доклад за дейността

11. Доклад-ДВИ-за2019

12. Доклад-политика-възнаграждения-2019

13. Одиторски доклад 2019

14. Политика за възнагражденията-приета-ОСА-30-09-2020

15. Пълномощни-ОСА-30-09-2020

16. УДОСТОВЕРЕНИЕ-АКТ-СЪСТОЯНИЕ-ДОВЕРИЕ

17. Удостоверения-фондове-Доверие

Покана и материали за Общо събрание на акционерите на СИТИ ПРОПЪРТИС АДСИЦ, насрочено за 30.09.2020 г.:

1. Покана - ОСА

2. Доклад 2019г. по политиката за възнагражденията

3. ГФО 2019г.

4. Годишен доклад ДВИ 2020г. за 2019г.

5. Образец Пълномощно - ОСА 30-09-2020

6. Протокол от заседание на Съвета на директорите

7. Доклад за дейността

8. Одиторски доклад 2019г.

9. CV - Стела Райчева

10. Диплома - Стела Райчева

11. Свидетелство за съдимост - Стела Райчева

12. Декларация - Стела Райчева по чл.8-ЗДСИЦ

13. Декларация - Стела Райчева по чл.116a ал.4-ЗППЦК

14. Уведомление-КФН-списък-допълн-въпроси-за-ОС-30-09-2020-КС

15. Протокол-СД-актуализиране-покана-ОСА

16. Актуализирана покана-ОСА

17. Нова-политика-възнагр-СД-СИТИ-ПРОПЪРТИС-2020

Покана и материали за ИОСА, насрочено за 17.03.2020 г.:

1. Покана-ИОСА

2. Пълномощно – образец

3. Декларация – ликвидатор

4. Дипломи

5. Свидетелство за съдимост

6. Професионална биография

7. План за ликвидация

Проведено ОСА 17.03.2020

Protocol-SD-dop-dn-red-bez-lichni-danni 11022020.pdf

Protocol-SD-svikv-IOSA-bez-lichni-danni 06022020.pdf

Pulnomoschtno IBaltov 17032020.pdf

Spisak prisastvali 17032020.pdf

Svidetelstvo-sadimost-AG.pdf

WWW03991_261_0128647.pdf

Декларация-АГ-по-чл-47-Наредба11-КФН.pdf

Дипломи-АГ.pdf

План-за-ликвидация OSA 17032020.pdf

Покана-ИОСА.pdf

Протокол ОСА 17032020.pdf

Професионална-биография-АГ.pdf